అన్నం తినడంలో కుడిచేతిని ఉపయోగించడం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది?

ఏ పనికైనా కుడిచేతిని ( దక్షిణ హస్తాన్ని) ఉపయోగించడం మన అలవాటు. ఆలోచించి చూస్తే ఈ అలవాటు ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? ఇది యుగయుగాలుగా మన వేద

Read more
error: Content is protected !!