సంక్రాంతి రోజున పితృదేవతలకి తర్పణాలు ఎందుకు వదలాలి..?

  సంక్రాంతి రోజున పితృదేవతలకి తర్పణాలు ఎందుకు వదలాలి..? అలా వదలడం వల్ల పై లోకాల్లో ఉన్న వారికి..కిందనున్న మనకి కలిగే ఫలితం ఏంటి..? MUST READ

Read more
error: Content is protected !!